Huskeliste for den som vil engasjere andre

 

Bilde tatt av PK Ubøe

Bilde tatt av PK Ubøe

 

Hvem? 
 • Hvem kan blir involvert? Hvilken gruppe?
 • Hvem kan bidra til det man ønsker å oppnå?
 • Hvem er gunstig plassert, og hvem har spesielle talenter eller ressurser som kan bli verdifulle?
 • Hvilke spesielle sterke sider, evner eller ressurser kan de bidra med?
 • Hvilke gunstige omstendigheter kan de ut fra sin posisjon trekke veksler på?
 • Hvem bør jeg overbevise om verdien av den ideen som skal settes ut i livet?
 • På hvilke måter, hvor og når, kan de være til hjelp?
 • Hvilken andre ideer eller utfordringer har du kommet på ved å svare på disse spørsmålene?

 

Hvorfor?
 • Hvorfor vil de vederlagsfritt og beredvillig gi sin støtte?
 • På hvilke måter kan du og/eller andre få fordeler av at denne ideen settes ut i livet?
 • Hvilke utfordringer eller muligheter for å utfolde talenter kan dette innebære?
 • Hva kan få dem til å yte sine tjenester frivillig?
 • Hva kan skape entusiasme for ideen?
 • Hvilke muligheter får de eller du til å eksellere eller briljere?
 • På hvilke måter kan deres deltakelse fremme deres egne interesser?
 • Hva kan sikre deres eller din godkjennelse?
 • Hva kan gi støtte til dine mål og aktiviteter?
 • Hvordan kan du vise, anskueliggjøre, dramatisere fordelene?
 • Hvilke andre ideer eller utfordringer har du kommet på ved å svare på «hvorfor»-spørsmåIene?

 

Hvordan?
 • Hvordan kan du eller andre belønnes for å ha støttet
 • ideen?
 • Hvordan kan du teste ideen?
 • Hvordan kan du overføre ideen til praksis?
 • Hvordan kan du forsikre deg om at den er effektiv?
 • Hvordan kan man sørge for at korrigeringsmekanis-
 • mer er i funksjon til enhver tid?
 • Hva kan være en mulig metode for å nå målet?
 • Hvilke tiltak kan det bli nødvendig å gjennomføre?
 • Hva kan være en mulig aksjonsplan?
 • Hvordan kan du eller andre belønnes for å ha støttet
 • ideen?
 • Hvordan kan du teste ideen?
 • Hvordan kan du overføre ideen til praksis?
 • Hvordan kan du forsikre deg om at den er effektiv?
 • Hvordan kan man sørge for at korrigeringsmekanis-
 • mer er i funksjon til enhver tid?
 • Hva kan være en mulig metode for å nå målet?
 • Hvilke tiltak kan det bli nødvendig å gjennomføre?
 • Hva kan være en mulig aksjonsplan?
 • Hvilke forholdsregler kan være nodvendige for å for-
 • utse og overvinne vanskeligheter, hindringer, reserva-
 • sjoner, hemninger og innvendinger?
 • På hvilke måter kan man skaffe seg kontroll over kri-
 • tiske faktorer eller mennesker?
 • Hvilke andre ideer eller utfordringer har du kommet
 • på ved å svare pa «hvordan»-spørsmålene?

  

Hva?
 • Hvilke ressurser kan gjøre del lettere for deg å gjen-
 • nomføre de nødvendige tiltak og sikre at du lykkes?
 • (Grunnlagsmateriale, utstyr, økonomi, finanser, tid,
 • myndighet, tillatelse, lisenser osv.)
 • Hvem kan skaffe disse nødvendighetene?
 • Når kan de skaffes?
 • Hvor kan de skaffes?
 • Hvordan kan de skaffes?
 • Hvilke nye utfordringer kan den nye ideen innebære?
 • Hvordan kan du forutse og møte disse nye utfordring-
 • ene?
 • Hvordan kan ideen forbedres før den settes ut i livet?
 • Hvilke andre ideer eller utfordringer har du kommet
 • på mens du svarte på «hva»-spørsmålene?

  

Når?
 • Når kan ideen settes ut i livet?
 • Hvilken tidsplan skal følges?
 • Hva kan tenkes å være et egnet opplegg eller en pas-
 • sende aksjonsplan for de nødvendige tiltak i gjen-
 • nomføringen?
 • Hvilke spesielle dager eller datoer kan komme til nyt-
 • te når du skal styrke din strategi for gjennomføringen
 • av ideen?
 • Hvilke andre ideer eller utfordringer har du kommer
 • på mens du svarte på «når»-spørsmålene?

 

Hvor?
 • Hvor kan du tenke deg å begynnc for å oppnå maksimale, raske og synlige fremskritt?
 • Hvilke spesielle steder, omstendigheter, begivenheter, tidspunkter, dager eller innfallsvinkler kan benyttes for å bestyrke og garantere en selvfornyende drivkraft?
 • Hva kan det aller første skritt være?
 • Hvilke andre ideer eller utfordringer har du kommet på mens du svarte på «hvor»-spørsmålene?

 Fra boken hvor kreativ er du Eugene Raudsepp

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame